Algemene aankoopvoorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden vormen in hun actuele geldige versie de basis voor alle huidige en toekomstige zakelijke transacties met betrekking tot leveringen en diensten met bedrijven, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen. Afwijkende voorwaarden van een leverancier die niet uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd, zijn niet bindend voor ons, zelfs als we ze niet uitdrukkelijk afwijzen of als we de uitvoering accepteren zonder een afzonderlijke afwijzing uit te vaardigen.
  2. Mondelinge verklaringen van onze medewerkers zullen uiteindelijk in werking treden door onze schriftelijke bevestiging. Individuele overeenkomsten in de zin van § 305 B BGB vallen niet onder de hiervoor genoemde voorschriften.
 2. Bestellingen
  We zijn alleen aan onze bestellingen gebonden als we binnen 14 dagen na de datum van de bestelling een schriftelijke verklaring van aanvaarding ontvangen.
 3. Prijzen, voorwaarden
  De prijzen vermeld in onze bestellingen zijn vaste prijzen. Ze zijn vrij van vracht- en verpakkingskosten en heffingen op het vermelde adres. We behouden ons het recht voor om verpakkingsmateriaal te retourneren en hebben het recht om het factuurbedrag te verminderen met de aldus gemaakte kosten.
 4. Leveringen
  1. Alle leveringen zijn op risico van de leverancier.
  2. Alle levering / uitvoeringstermijnen en -termijnen zijn bindend. De relevante datum is de datum waarop goederen / diensten de door ons genoemde plaats bereiken. De leverancier moet ons op het moment van schrijven schriftelijk op de hoogte stellen van verzending van de betreffende goederen.
  3. De leverancier zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke lopende of bestaande vertraging in de levering, de redenen voor deze vertraging en de verwachte duur van deze vertraging schriftelijk. Een dergelijke aanbeveling heeft geen invloed op het begin van een vertraging bij de levering.
  4. In het geval dat de leverancier niet levert op een bepaalde leverdatum, wordt overeengekomen dat de leverancier ons een contractuele boete betaalt van 0,2% van het bestelvolume voor elke werkdag die is begonnen na de leverdatum, maar niet meer dan 5% van het bestelvolume.
  5. Deelleveringen of -diensten moeten vooraf door ons worden goedgekeurd.
 5. Betalingen
  1. Betalingen worden uitgevoerd na volledige levering / uitvoering of indien overeengekomen of voorzien door de wet na aanvaarding van levering / uitvoering en ontvangst van factuur binnen 14 dagen minus 3% korting in contanten of binnen 30 dagen.
  2. Over verschuldigde bedragen mag geen rente worden aangerekend.
  3. Rente op achterstallige betalingen is verschuldigd tegen 5% boven het basistarief. Wij zijn in alle gevallen gerechtigd om te bewijzen dat de verliezen van de leverancier als gevolg van achterstallige betalingen lager waren dan het bedrag dat door laatstgenoemde werd gevorderd.
  4. Onze rechten om te verrekenen en inhouden zijn zoals gespecificeerd door de wet.
 6. Klachten, garantie, claims voor compensatie
  1. Inspecties van en klachten over geleverde artikelen moeten alleen worden gepresenteerd tot na verwijdering uit onze winkel, de laatste tot de uiterste termijn voor garantieclaims is verstreken.
  2. In het geval van materiële gebreken kunnen wij onze keuze van de rechten die ons door wettelijke voorschriften zijn verleend afdwingen. Een rechtsmiddel door een leverancier wordt als mislukt beschouwd zodra de eerste poging niet succesvol is gebleken. We hebben het recht om ons terug te trekken, zelfs als de niet-nakoming door de leverancier onbeduidend was.
  3. Vorderingen op grond van materiële gebreken vervallen door beperking twee jaar na de verwijdering van de goederen volgens Pt. 6.1 of de aanvaarding van prestaties indien aanvaarding bij wet is bepaald of is overeengekomen, en na vijf jaar in geval van goed / diensten gebruikt voor bouwdoeleinden, onder voorbehoud echter tot een maximum van 10 jaar na levering van goederen of acceptatie van diensten.
  4. Otherwise claims to compensation will be subject to statutory rules.
  5. De leverancier vrijwaart ons op eerste verzoek van alle aansprakelijkheid of aanspraken van derden voortvloeiend uit de vervaardiging, levering, opslag of het gebruik van geleverde goederen. De bovenstaande vrijwaring geldt niet als de claim gebaseerd is op een internationale of grove nalatige schending van onze plichten.
  6. De leverancier zal te allen tijde gedurende de looptijd van deze overeenkomst een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten met een adequaat minimumdekkingsbedrag van EUR 10.000.000 voor elke afzonderlijke gebeurtenis van persoonlijke en materiële schade. Verdere schade blijft onverminderd van kracht.
 7. Verstrekking van materiaal en eigendomsvoorbehoud
  1. Al het materiaal dat aan de leverancier wordt verstrekt om een bestelling uit te voeren, blijft ons eigendom. Goederen die met ons materiaal zijn geproduceerd, mogen zonder onze toestemming niet aan derden worden overgedragen of voor andere dan de contractuele doeleinden worden gebruikt. Ze moeten op een zodanige manier worden opgeslagen dat ze op elk moment aan ons kunnen worden verstrekt. Het pandrecht van de leverancier is uitgesloten.
  2. We accepteren eigendomsvoorbehoud van de leverancier in de gebruikelijke vorm, op voorwaarde dat de eigendom van de goederen aan ons wordt overgedragen zodra ze zijn betaald.
  3. We zijn niet verplicht om de rechten van de leverancier te verdedigen op basis van eigendomsvoorbehoud van welke aard dan ook tegen derden.
  4. Als de betaling wordt uitgevoerd via de cheque / wisselmethode, wordt hierbij overeengekomen dat het eigendomsvoorbehoud van de leverancier van kracht blijft totdat we de rekening terugbetalen.
 8. Verbod op toewijzing
  Geen toewijzingen van vorderingen die voortvloeien uit transacties met ons aan derden zijn toegestaan, behalve voor opdrachten in verband met verlengde eigendomsreserveringen waarvan de overeenkomst redelijkerwijs van ons verwacht mag worden.
 9. Verbod op reclame
  Deze bestelling mag niet bekend worden gemaakt aan derden of worden gebruikt voor reclamedoeleinden.
 10. Jurisdictie / juridische locatie
  1. Alle transacties zijn onderworpen aan de Duitse wetgeving, inclusief buitenlandse bedrijven. De toepassing van het VN-Verdrag inzake een eenvormige wet op de internationale verkoop van goederen (CISG) is hierbij uitgesloten..
  2. Als aan de voorwaarden van § 38 van het Duitse wetboek van burgerlijke rechtsvordering voor een overeenkomst inzake juridische locatie is voldaan, zal Lübeck als juridische locatie gelden voor alle vorderingen van de contractpartijen.